لیست اعضاء

لیست اعضاء هیات امناء، هیات مدیره و بازرسان

هیات امناء موسسه به عنوان اصلی ترین رکن و بالاترین مرجع تصمیم گیری و سیاستگزاری بوده و متشکل از افراد باسابقه در امور خیریه و عمدتا از کارشناسان بخش ساختمان میباشند.

1- آقای حاج مجید سارخانی، رییس هیات مدیره
2- آقای حاج محمد باقر چایچی راد، خزانه دار و عضو هیات مدیره
3- آقای مهندس علی خادم حسینی، عضو هیات مدیره
4- آقای مهندس حسین سارخانی، عضو هیات مدیره
5- آقای حاج صمد باقر نژاد شایان، عضو علی البدل هیات مدیره
6- آقای مهندس امیر مهدی سارخانی، عضو هیات مدیره
7- آقای مهندس مسعود چایچی راد، مدیر عامل و عضو علی البدل هیات مدیره