مجوز فعالیت

مجوز رسمی خیریه ابرار قائم تبریز در سال 1390 به شماره ثبت 1341 در قالب سازمانهای مردم نهاد و با موضوع فعالیت در امور خیریه طبق اساسنامه در حوزه شهرستان تبریز توسط فرمانداری تبریز صادرگردیده است.