اهدایی نقدی

آنلاین / شماره حساب

خیر محترم

با تشکر از اقدام خداپسندانه و انساندوستانه جنابعالی، منتظر همیاری های بعدی جنابعالی هستیم.

شماره حسابهای موسسه بانک ملت حساب متمرکز:38396915/66
بانک پاسارگاد حساب متمرکز:1606110105483621
به نام:موسسه خیریه ابرار قائم تبریز

شماره کارت موسسه بانک ملت:8926-5051-3379-6104
شبا:IR10 0120 0000 0000 3839 6915 66
به نام:موسسه خیریه ابرار قائم تبریز