حوزه های اصلی فعالیت و خدمت رسانی

  • تامین و یا احداث مسکن جهت اسکان خانواده های نیازمند و بی بضاعت
  • تعمیرات اساسی و موردی ساختمان افراد مستمند و بی بضاعت در حد اصلاح و قابل سکونت نمودن و رفع خطرات احتمالی سازه ای
  • ارتقای کیفی معیشت خانواده های مستمند ، بصورت اعطای کمک هزینه رهن و اجاره منزل مسکونی ، یا تامین انشعابات آب ، برق ، گاز
  • تجهیز منازل خانواده های مستمند بصورت تامین تجهیزات ساختمانی مانند پکیج ، آبگرمکن ، بخاری و کابینت و …