شماره حسابهای ابرار قائم

حساب متمرکز :  ۳۸۳۹۶۹۱۵/۶۶

شماره کارت :  ۸۹۲۶ – ۵۰۵۱ – ۳۳۷۹ – ۶۱۰۴

شماره شبا : IR100120 0000 0000 38396915 66

حساب متمرکز :  ۱۶۰۶۱۱۰۱۰۵۴۸۳۶۲۱

شماره کارت :  ۴۲۶۸ – ۰۰۰۴ – ۲۹۷۰ – ۵۰۲۲

شماره شبا : IR75 057 1606 11010548 362001

حساب متمرکز : ۰۲۰۳۶۰۴۱۱۸۰۰۰

شماره کارت : ۵۹۴۶ – ۱۰۰۱ – ۳۸۷۰ – ۵۰۲۹

شماره شبا : IR31 0 660 0000 0020 3604 1180 00

حساب متمرکز :  ۲۰۱۹-۱۱-۵۴۴۴۵۵۴۱-۱

شماره شبا : IR170600201901105444554001