اعضای هیئت مدیره و بازرس

آقای حاج مجید علینژاد سارخانی (عضو هیئت مدیره) 

آقای حاج محمد باقر چایچی راد (عضو هیئت مدیره)  

آقای محمدحسن علیزاده نظمی (عضو هیئت مدیره)  

آقای علی خادم حسینی (عضو هیئت مدیره)  

آقای حسین علینژاد سارخانی (عضو هیئت مدیره) 

آقای مسعود چایچی راد (عضو هیئت مدیره) 

آقای امیرمهدی سارخانی (عضو هیئت مدیره) 

آقای حسین ابوعلی (عضو بازرس)  

آقای علی صالحی تبریزی (عضو بازرس علی البدل)