عملکرد اجرائی مؤسسه از ابتدای فعالیت تا آخر آذرماه ۱۳۹۸

نمودار تجمیعی پرونده های اجرا شده