عملکرد اجرائی مؤسسه از ابتدای فعالیت تا آخر سال ۱۳۹۸

نمودار تجمیعی پرونده های اجرا شده