ابرار قائم و مسئولیت اجتماعی شرکت ها

 در سال های اخیر، هرروزه بر حجم و توسعه بنگاه های اقتصادی افزوده می شود و از آنجا که تعداد آنها به صورت مستمر رو به گسترش است، در نتیجه ساختار سازمان و اقتصاد جامعه را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. به عبارتی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در درون يك ساختار و نظام اجتماعی به مثابه يك خرده نظام اجتماعی عمل کرده و در يك دور نمای گسترده، نوعی وابستگی متقابل میان ساير سیستم ها را به نمايش می گذارند. نظريه مسئولیت اجتماعی شرکت ها، رويکردی متعالی به کسب و کار است که تاثیر اجتماعی يك سازمان بر جامعه را مورد توجه قرار می دهد. مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها يعنی چگونه از طريق کسب و کار مسولانه ايجاد ثروت کنیم. رفتارهای تجاری شرکت تاثیرات عمیقی بر کارکنان، مشتريان، پیمانکاران، محیط زيست و جامعه بر جای خواهد گذاشت. در واقع هدف اصلی مسئولیت اجتماعی شرکتی، گرد هم آوردن تمامی بخش ها اعم از دولتی، خصوصی و نهادهای اجتماعی جهت همکاری با يکديگر است تا موجب همسو کردن مسئولیت های سازمان ها با سیاست های کلان در جامعه گردد و به توفیق، رشد و پايداری کسب و کار و نهايتا توسعه پايدار جامعه منتهی شود. بنابراين موفقیت کسب و کار با پیشرفت جامعه حاصل می شود و رابطه مستقیمی میان اين دو برقرار است. اهمیت اين موضوع از آنجا آشکار تر می شود که امروزه از ۱۰۰ اقتصاد برتر دنیا، ۵۱ عدد آنها را شرکت ها تشکیل می دهند. بديهی است، نقش مسئولیت پذيری اجتماعی شرکت های چند ملیتی موفق که تأثیر آنها بر اقتصاد جهانی از اکثر کشورهای در حال توسعه بیشتر است، می تواند بر روابط و ساختار اجتماعی نهادهای جوامع مدنی تاثیر چشمگیری داشته باشد. موسسه خیریه ابرار قائم امادگی خود را جهت همکاری با کلیه شرکت ها در زمینه تخصصی خود اعلام میدارد.