کلیات و اهداف

کلیات و اهداف خیریه ابرار قائم

ماده۱: نام سازمان مردم نهاد مورد نظر خیریه ابرار قائم تبریز است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار مؤسسه نامیده می‌شود.

ماده۲: نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای مؤسسه غیر سیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع نیکوکاری و امور خیریه، با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده۳: محدوده فعالیت مؤسسه در سطح شهرستان تبریز است.

ماده۴: مرکز اصلی مؤسسه در استان: آذربایجان شرقی- شهرستان تبریز به نشانی اول خیابان شهید بهشتی ساختمان فاکر طبقه همکف واقع است و در صورت لزوم می‌تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.
تغییرماده۴ مصوبه در مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۶/۰۳/۹۵ : آدرس مؤسسه از محل قبلی به نشانی جدید: تبریزخیابان امام چهارراه شهید بهشتی جنب کوچه سیدلر ساختمان باراما طبقه سوم واحد ۹ کدپستی ۵۱۶۳۷۵۴۶۱۶ انتقال یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به مادۀ ۲۴ اساسنامه تبصره ۳ به شرح زیر اضافه گردد:
تبصره۳: تغییر نشانی محل اقامت قانونی مؤسسه جزء اختیارات هیئت مدیره می‌باشد.

ماده۵: تابعیت: مؤسسه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند.

ماده۶: مدت فعالیت مؤسسه از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می‌باشد.

ماده۷: دارایی اولیه مؤسسه اعم از منقول مبلغ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال می‌باشد که از سوی هیأت مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختیار مؤسسه قرار گرفته است.

ماده۸: هیأت مؤسس اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده و بعد از تأسیس تحت عنوان مؤسس مسئولیتی نخواهند داشت.

ماده۹: اهداف مؤسسه عبارتند از :

کلیات

الف۱: تامین و تجهیز و تعمیر جهت اسکان خانواده‌های مستمند و بی‌بضاعت در قالب خانه‌های انفرادی و مجتمع‌های مسکونی و مراکز رفاهی و فرهنگی و بهداشتی و آموزشی در شرایط عادی یا زمان وقوع بلایای طبیعی یا اتفاقات اجتماعی مانند آتش سوزی و جنگ و غیره و ارتقای کیفی معیشت خانواده‌های فوق.

تغییرات ماده ۹ مصوبه درمجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۱/۰۳/۹۳: ماده ۹ بند الف به بند الف۱ و بند الف۲ به شرح زیر به این ماده اضافه گردید:

الف۲: در راستای حمایت از خانواده‌های مستمند بی بضاعت و امکان همکاری بیشتر با سایر افراد حقیقی و حقوقی احداث و بهره‌برداری مدرسه، بیمارستان، مجتمع‌های مسکونی و درمانی و پس از اخذ مجوز از مراکز ذیربط.

ب: روش اجرای هدف

پس از اطلاع از طرف رسانه‌ها یا مطبوعات یا اطلاعات مردمی یا مؤسسات خیریه وسازمانهای حقوقی  مورد اعتماد از شرایط فردی یا اقتصادی خانواده‌های هدف مؤسسه پس از تحقیق و بررسی استحقاق آنان و اخذ مجوز لازم از مراجع ذیربط در صورت لزوم و تجهیز منابع مالی و کارشناسی علمی و فنی حتی المقدور با توجه به امکانات موجود نسبت به تامین اهداف مؤسسه اقدام خواهد شد.

ساختار

ارکان و ساختار کلی موسسه ابرار قائم تبریز

ماده۱۰: ارکان مؤسسه عبارتند از:

۱-  مجمع عمومی ۲- هیأت مدیره ۳- مدیر عامل ۴- بازرس

تغییرات ماده ۱۰ مصوبه درمجمع عمومی فوق العاده مورخ.۱۱/۰۳/۹۳: مدیر عامل از ارکان مؤسسه حذف گردید.

وظایف مجمع عمومی مؤسس:

۱-  انجام اقدامات اولیه برای تأسیس مؤسسه

۲-  تهیه و طرح اساسنامه و تصویب آن

۳-  انتخاب اعضاء هیأت امنا

۴-  انتخاب اولین مدیران و بازرسان

تبصره۱: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم، دربار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.

تبصره۲: تصمیمات مجمع عمومی مؤسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تائید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می‌شود.

ماده۱۲: مجمع عمومی عادی متشکل از کلیه اعضای هیات امنا که به تعداد ۱۱ نفر تشکیل و عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می‌شود.

ماده۱۳: چناچه ادامه همکاری هر یک از اعضا هیات امنا به علل فوت، عزل و یا استعفا غیر ممکن شود، هیأت امنا شخص واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با رأی اکثریت نسبی اعضا به عنوان هیأت امنا انتخاب می‌نماید.

تغییرات ماده۱۳ مصوبه در مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۱/۰۳/۹۳: چنانچه ادامه همکاری هریک از اعضای هیئت امنا به علل فوت، عزل و یا استعفا غیر ممکن شود و یا افراد جدیدی که مورد نیاز مؤسسه باشند. هیأت امنا شخص یا اشخاص واجد شرایط و مورد اعتماد را با رأی اکثریت نسبی اعضاء به‌عنوان عضو هیأت امنا انتخاب می‌نماید.

ماده۱۴: مجمع عمومی عادی هیأت امنا سالانه در اردیبهشت ماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضا در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.

تبصره۱– اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آراء حاضرین در جلسه رسمی مجمع می‌باشد. مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداقل ۱۰ (ده) روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصره۲– مجمع عمومی هیأت امنا ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیأت مدیره یا بازرس‌ها یا یک پنجم اعضا هیأت امنا در صورتی که هیأت مدیره یا بازرس (ها) ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضا مبنی بر تشکیل مجمع عمل ننماید، تشکیل می‌گردد.

تبصره ۳– دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل ۱۰ روز و حداکثر۴۰ روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت (کتبی- تلفنی) صورت می‌پذیرد.

تغییرات تبصره ۳ ماده ۱۴ مصوبه درمجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۱/۰۳/۹۳: دعوت برای مجمع عمومی عادی و فوق العاده از طریق کتبی (حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز) قبل از برگزاری مجمع با دعوت کتبی صورت می‌پذیرد.

تبصره۴– روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی‌ها روزنامه عصر آزادی می‌باشد.

ماده۱۵: وظایف مجمع عمومی عادی هیأت امنا:

۱-      انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان ( اصلی و علی البدل)

۲-      استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس(ها)

۳-      تعیین خط مشی کلی مؤسسه

۴-      بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیأت مدیره

۵-      تعیین عضو جانشین هیأت امنا

۶-       تصویب ترازنامه و بودجه مؤسسه

۷-      تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌ها

۸-      عزل اعضای امناء،  هیأت مدیره و بازرسان

ماده۱۶: مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

۱-      بادرخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره یا بازرس

۲-      با در خواست یک پنجم اعضای امنا

تبصره۱- دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل۱۰(ده) روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضا امنا خواهد رسید.

تبصره۲– اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می‌باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضای امنا تشکیل می‌گردد.

تبصره۳– تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده۱۷: وظایف مجمع عمومی فوق العاده

۱-      تصویب تغییرات اساسنامه

۲-      بررسی و تصویب یا رد انحلال مؤسسه

۳-      تغییر در میزان سرمایه

۴-      انحلال قبل از موعد

۵-      هرگونه تغییر در ماهیت

ماده۱۸: جلسات مجامع عمومی امنا توسط هیات رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.

تبصره۱– اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی، انتخاب خواهند شد.

تبصره۲– رئیس هیأت مدیره، رئیس هیأت رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیأت مدیره باشد.

ماده۱۹: هیأت مدیره :

مؤسسه دارای هیأت مدیره‌ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود.

تبصره۱– جلسات هیأت مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره۲– شرکت  اعضای هیأت مدیره در جلسات آن ضروریست و غیبت هریک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا ۳ جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غائب خواهد بود.

تبصره۳– دعوت از اعضای هیأت مدیره باید حداقل ۱۰ روز با پیام کوتاه یا تلفنی روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.

ماده۲۰: در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضای هیأت مدیره یا بازرس عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیأت مدیره یا بازرسی به‌جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

در صورتیکه تعداد هیأت مدیره یا بازرس به هر دلیل کمتر از تعداد اعضا اصلی شود و ورود اعضای علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گردید.

ماده۲۱: هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که به‌طور مرتب و حداقل هر ماه یکبار  تشکیل می‌گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.

تبصره– نحوه تشکیل جلسه فوق العاده به موجب آئین نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.

ماده۲۲: اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه‌ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می‌دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نائب رئیس و یک نفر خزانه‌دار انتخاب خواهند نمود. حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آئین نامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی امناء خواهد رسید مشخص می‌نماید.

تبصره۱- هیأت مدیره در هر موقع می‌تواند افراد فوق الذکر را از سمت‌های مذکور عزل کند.

تبصره۲- هیأت مدیره در صورت لزوم می‌تواند سمتهای دیگری برای سایر اعضا هیأت مدیره تعریف نماید.

تغییرات تبصره۲ ماده۲۲ مصوبه درمجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۱/۰۳/۹۳: هیئت مدیره پس از تصویب می‌تواند در انجام معاملات و یاپرداخت هزینه‌های جاری مؤسسه تا مبلغ یک میلیلارد ریال بدون تصویب مجمع عمومی راسأ اقدام نماید. هم‌چنین هیئت مدیره نصاب معاملات یا پرداخت هزینه‌های جاری مؤسسه را در مجمع سالیانه به تصویب مجمع می‌رساند.

ماد۲۳: هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هیأت مدیره برای دوره‌های بعدی بلامانع بوده و هم‌چنین هیأت مدیره مؤظف است حداکثر ۳ ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی امنا به منظور انتخابات هیأت مدیره جدید دعوت نماید. هیأت مدیره قبل از درج آگهی موظف است دستور و زمان برگزاری مجمع را به تأئید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ۱۰ روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجع ذیربط و ذی‌صلاح اعلام نماید.

ماده۲۴: هیأت مدیره نماینده قانونی مؤسسه بوده و و ظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به‌شرح ذیل می‌باشد:

حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول، رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضا تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که براساس اساسنامه به هیأت مدیره واگذار گردید و به طور کلی هیأت مدیره می‌تواند  هر اقدام ومعامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می‌باشد؛ پس از تصویب مجمع به‌نام مؤسسه انجام دهد.

تبصره۱- جزء درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص هیأت امنا است.هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می‌باشد.

تبصره۲- هیأت مدیره پس از تصویب می‌تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه‌های جاری مؤسسه تا مبلغ ۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال بدون تصویب مجمع عمومی رأساً اقدام نماید.

تبصره۲ ماده ۲۴ اساسنامه طبق صورتجلسه عمومی فوق العاده مورخه ۱۷/۵/۹۶ حذف گردید و جمله زیر قید شد:

هیئت مدیره باید نصاب معاملات یا پرداخت هزینه های جاری مؤسسه را در مجمع سالیانه به تصویب مجمع برساند.

ماده۲۵: مجمع عمومی عادی امنا ۱ نفر را به‌عنوان بازرس اصلی و ۱ نفر را به‌عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک‌سال انتخاب خواهد نمود.

ماده۲۶: هیأت مدیره از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین می‌نماید.

تبصره- مدیرعامل نمی‌تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضرین اعضای مجمع عمومی.

ماده۲۷: بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات مؤسسه انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.

ماده۲۸: هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده‌اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود.

ماده۲۹: اشخاص ذیل نمی‌توانند به‌عنوان بازرس انتخاب شوند:

۱-      کسانی که به علت ارتکاب جرم به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محروم شده باشند.

۲-      مدیران و مدیرعامل

۳-      اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم

۴-      همسر اشخاص مذکور در بند۲

تبصره- انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده۳۰: وظایف بازرس به‌شرح ذیل است:

۱-      بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی امنا

۲-      مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی

۳-      گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی امنا

۴-      اظهار کتبی درباره صحت صورت ا دارائی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیأت مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند.

۵-      سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.

تبصره- بازرس می‌تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

ماده۳۱: مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی مؤسسه است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می‌گردد. نماینده مؤسسه محسوب شده و از طرف مؤسسه حق امضا دارد.

تبصره۱-عزل مدیرعامل از اختیارات هیأت مدیره می‌باشند که باید مستند و مدلل باشد.

تبصره۲:– اگر مدیرعامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویتش در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می‌باشد.

تغییرات تبصره۲ ماده۳۱ مصوبه در مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۱/۰۳/۹۳٫: عزل مدیر عامل از اختیارات هیأت مدیره می‌باشد.

تبصره۳– کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه‌دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیأت مدیره و با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.

ماده۳۲: مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای ذیل می‌باشد:

۱- نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی

۲- استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیأت مدیره

۳- نگهداری دارایی،  اموال، حسابها، اسناد و دفاتر

۴- اعمال اختیاراتی که به‌صورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد.

۵- ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای مؤسسه به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی.

۶- تهیه پیش‌نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی.

۷- تهیه پیش نویس آئین نامه‌های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم‌گیری در هیأت مدیره.

۸- نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی‌ها و دفاتر.

۹- پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره

۱۰- انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیر عامل محول شده یا بشود.

ماده۳۳: حقوق و مزایای مدیرعامل بوسیله هیأت مدیره تعیین می‌شود.

درصورتیکه مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره نباشد بدون داشتن حق رأی می‌تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

ماده۳۴: مدت ماموریت مدیرعامل از مدت ماموریت هیأت مدیره تجاوز نخواهد کرد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است به هر صورت مدیرعامل در صورت انقضاء مدت ماموریت مؤظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد.

فصل سوم: بودجه و مواد متفرقه

بودجه و مواد متفرقه  موسسه ابرار قائم تبریز

ماده۳۵: بودجه مؤسسه از طریق ذیل تأمین می‌شود.

الف) هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی.

ب) وقف و حبس.

پ) وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این آئین نامه.

تغییرات ماده۳۵ مصوبه در مجمع عمومی مورخ۱۱/۰۳/۹۳: بودجه مؤسسه از طریق جمع‌آوری هدایا و اعانات و قبول وصیت و وقف از شخصیتهای حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور طبق قوانین کشوری، حق عضویت و سایر فعالیتهای اقتصادی و مجاز تامین می‌شود.

با ثبت این مستند تصمیمات اصلاح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش‌بینی نشده سامانه انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی‌های سازمان ثبت قابل دسترس می‌باشد.

ماده۳۶: درآمد و هزینه‌های مؤسسه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مراجع ذیربط ارائه خواهد شد.

تبصره۱- هیأت مدیره مکلف است کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه‌های مؤسسه موجود است در حساب مخصوصی به‌نام مؤسسه نزد بانکی از بانکهای رسمی ایران نگهداری نماید.

تبصره۲- سال مالی مؤسسه منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می‌شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود.

تبصره۳- مکاتبات رسمی مؤسسه با امضای مدیرعامل صورت می‌پذیرد.

تبصره۴- کلیه مدارک، پرونده‌ها و مکاتبات در دفتر مرکزی نگهداری می‌شود.

تبصره۵- مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص به‌ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده۳۷: هیأت مدیره مکلف است هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات دارای ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

ماده۳۸: هیأت مدیره مکلف است محل مؤسسه و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

ماده۳۹: مؤسسه دارای سربرگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد. هیأت مدیره مکلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت و ثبت شرکتها ارسال نماید.

تبصره- هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد.

ماده۴۰: انحلال: در صورت انحلال مؤسسه مجمع عمومی فوق العاده حداقل ۳ نفر را به عنوان هیأت تصفیه انتخاب و این هیأت مؤظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی‌ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارائی مسلم اعم از منقول و غیرمنقول دارائی مؤسسه را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند. هیأت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت ارائه نماید.

تبصره۱-مجمع عمومی فوق العاده مؤظف است دارائی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمانهای مردم نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می‌گردد، واگذار نماید.

تبصره۲- تصفیه امور مربوط بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.

تبصره۳- هیأت تصفیه از بین خود یک نفر را به‌عنوان مدیر تصفیه انتخاب می‌نماید.

تبصره۴- مدیر تصفیه مؤظف است یک نسخه از گزارش را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکتها ارائه نماید.

ماده۴۱: چنانچه فعالیتهای مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه‌های دولتی باشد، مؤسسه مؤظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

ماده۴۲: مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است براساس آئین نامه ذیربط تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده۴۳: این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل،  ۴۳ ماده و ۳۵ تبصره در نشست مجمع عمومی مؤسسه به تصویب رسید.