ابرار قائم به چه کسانی کمک می کند

موسسه خیریه ابرار قائم در راستای اساسنامه مصوب خود خدمات حمایتی ذیل را نسبت به مددجویان انجام میدهد:

  • تأمین و یا احداث مسکن جهت اسکان خانواده های نیازمند و بی بضاعت
  • تعمیرات اساسی و موردی ساختمان افراد مستمند و بی بضاعت در حد اصلاح و قابل سکونت نمودن و رفع خطرات احتمالی سازه ای
  • ارتقای کیفی معیشت خانواده های مستمند ، بصورت اعطای کمک هزینه رهن
  • تجهیز منازل خانواده های مستمند بصورت تأمین تجهیزات ساختمانی مانند پکیج ، آبگرمکن ، بخاری و …