شرایط پذیرش مددجو در ابرار قائم

پس از معرفی مددجو به مؤسسه، مددجو به مؤسسه مراجعه نموده و به صورت حضوری  از ایشان مصاحبه گردیده و همچنین کلیه مدارک هویتی وی و کلیه افراد تحت تکفل بررسی می گردد.

سپس هیات تحقیق سه نفره شامل محقق، نماینده خیریه و کارشناس فنی با مراجعه به محل ، استحقاق فرد مورد نظر را بررسی میکنند. در صورت استحقاق طبق معیارهای خاصی به پرونده امتیاز دهی شده و برآورد اولیه انجام می پذیرد. پرونده مورد نظر جهت اعلام نظر نهایی و تصویب به هیات سه نفره متشکل از اعضای هیات مدیره ارجاع و در صورت تصویب، تامین منابع مالی شده و در صف انتظار تعمیرات/احداث قرار می گیرد.