شماره حسابهای ابرار قائم

حساب متمرکز :  ۳۸۳۹۶۹۱۵/۶۶

شماره کارت :  ۸۹۲۶ – ۵۰۵۱ – ۳۳۷۹ – ۶۱۰۴

شماره شبا : IR100120000000003839691566

حساب متمرکز :  ۱۶۰۶۱۱۰۱۰۵۴۸۳۶۲۱

شماره کارت :  ۴۲۶۸ – ۰۰۰۴ – ۲۹۷۰ – ۵۰۲۲

شماره شبا : IR750570160611010548362001

حساب متمرکز : ۰۲۰۳۶۰۴۱۱۸۰۰۰

شماره کارت : ۵۹۴۶ – ۱۰۰۱ – ۳۸۷۰ – ۵۰۲۹

شماره شبا : IR310660000000203604118000

حساب متمرکز :  ۳۱۰۰۰۰۲۸۶۲۱۲۵

شماره کارت : ۵۸۰۳ – ۴۴۰۹ – ۱۰۷۰ – ۵۸۹۲

شماره شبا : IR400150000003100002862125

حساب متمرکز :  ۱-۵۴۴۴۵۵۴۱-۱۱-۲۰۱۹

شماره کارت : ۴۹۰۹ – ۰۰۰۲ – ۷۳۷۰ – ۶۰۶۳

شماره شبا : IR170600201901105444554001