اعضای هیئت امناء (به ترتیب سن)

 1. آقای حاج مجید علینژاد سارخانی
 2. آقای حاج محمدباقر چایچی راد
 3. آقای حاج جواد کنعانی زاده
 4. آقای مهندس عباس کرگانی
 5. آقای مهندس ابراهیم کرگانی
 6. آقای مهندس میرحسن سیدپور اسماعیل زاد
 7. آقای مهندس محمد امین دستمالچی
 8. آقای حاج صمد شایان
 9. آقای مهندس علی صالحی تبریزی
 10. آقای حاج سعید جلالی
 11. آقای حاج علیرضا اسماعیلی شهیر
 12. آقای حاج محمد حسین علامیر
 13. آقای مهندس حسین ابوعلی
 1. آقای حاج محمدرضا خادم حسینی
 2. آقای حمید اصل قنبرپور
 3. آقای مهندس محمدحسن علیزاده نظمی
 4. آقای مهندس محمد علی آهندوست
 5. آقای مهندس محسن حقیقت نیا
 6. آقای حاج محمد مکاره چی
 7. آقای دکتر علیرضا چاروقچی
 8. آقای مهندس علی خادم حسینی
 9. آقای مهندس حسین علینژاد سارخانی
 10. آقای مهندس مسعود چایچی راد
 11. آقای مهندس ناصر غیاث خواه
 12. آقای مهندس امیرمهدی علینژاد سارخانی
 13. آقای مهندس سید ابراهیم گلابی