اعضای هیئت مدیره و بازرس

آقای حاج مجید علینژاد سارخانی (عضو هیئت مدیره) 

آقای حاج محمد باقر چایچی راد (عضو هیئت مدیره) 

آقای حاج علیرضا اسماعیلی شهیر (عضو هیئت مدیره) 

آقای مهندس علی خادم حسینی (عضو هیئت مدیره) 

آقای مهندس مسعود چایچی راد (عضو هیئت مدیره) 

آقای مهندس امیرمهدی علینژاد سارخانی (عضو هیئت مدیره) 

آقای محمد احد پور (عضو هیئت مدیره) 

آقای مهندس محمدحسن علیزاده نظمی (عضو علی البدل اول هیئت مدیره) 

آقای مهندس حسین علینژاد سارخانی (عضو علی البدل دوم هیئت مدیره) 

آقای حاج جواد کنعانی زاده (عضو بازرس)  

آقای مهندس حسین ابوعلی (عضو بازرس علی البدل)