چرخه تحقیق در ابرار قائم

 

پس از معرفی مددجو به موسسه، مددجو به موسسه مراجعه و به صورت حضوری  از ایشان مصاحبه می گردد.همچنین کلیه مدارک هویتی وی و کلیه افراد تحت تکفل بررسی می گردد.

سپس هیات تحقیق سه نفره شامل محقق، نماینده خیریه و کارشناس فنی با مراجعه به محل استحقاق فرد مورد نظر را بررسی میکنند. در صورت استحقاق طبق معیارهای خاصی به پرونده امتیاز دهی شده و برآورد اولیه انجام می پذیرد. پرونده مورد نظر جهت اعلام نظر نهایی و تصویب به هیات سه نفره متشکل از اعضای هیات مدیره ارجاع و در صورت تصویب، تامین منابغ مالی شده و در صف انتظار تعمیرات/احداث قرار میگیرد.