کارگروه ها

 1. مشورتی هیئت امناء
 2. مشاورین
 3. پژوهش وسیاست های راهبردی
 4. توانمند سازی
 5. برنامه ریزی
 6. جذب داوطلبین
 7. روابط عمومی
 8. گردهمآیی و مناسبت ها
 9. تأمین مصالح
 10. چاپ و نشریه
 11. جذب مشارکت مالی
 12. املاک و مسکن