جدول گزارش عملکرد اجرائی مؤسسه از ابتدای فعالیت تا انتهای آبانماه سال ۱۴۰۲

نمودار تجمعی پرونده های اجرا شده از ابتدای فعالیت تا انتهای آبانماه سال ۱۴۰۲

عملکرد مؤسسه در سال ۹۶
عملکرد مؤسسه در سال ۹۷
عملکرد مؤسسه در سال ۹۸
عملکرد مؤسسه در سال ۹۹
عملکرد مؤسسه در سال ۱۴۰۱
عملکرد مؤسسه در سال ۱۴۰۲

گزارش عملکرد مالی سالیانه

گزارش مالی سال ۱۳۹۹ :

صورت های مالی مؤسسه خیریه ابرار قائم تبریز در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

گزارش مالی سال ۱۳۹۸ :

صورت های مالی مؤسسه خیریه ابرار قائم تبریز در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

گزارش مالی سال ۱۳۹۷ :

صورت های مالی مؤسسه خیریه ابرار قائم تبریز در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷

گزارش مالی سال ۱۳۹۶ :

صورت های مالی مؤسسه خیریه ابرار قائم تبریز در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

گزارش مالی سال ۱۳۹۵ :

صورت های مالی مؤسسه خیریه ابرار قائم تبریز در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵