جدول گزارش عملکرد اجرائی مؤسسه از ابتدای فعالیت تا انتهای سال ۱۴۰۰

نمودار تجمعی پرونده های اجرا شده از ابتدای فعالیت تا انتهای سال ۱۴۰۰

عملکرد مؤسسه در سال ۹۶
عملکرد مؤسسه در سال ۹۷
عملکرد مؤسسه در سال ۹۸
عملکرد مؤسسه در سال ۹۹

گزارش عملکرد مالی سالیانه

گزارش مالی سال ۱۳۹۹ :

صورت های مالی مؤسسه خیریه ابرار قائم تبریز در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

گزارش مالی سال ۱۳۹۸ :

صورت های مالی مؤسسه خیریه ابرار قائم تبریز در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

گزارش مالی سال ۱۳۹۷ :

صورت های مالی مؤسسه خیریه ابرار قائم تبریز در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷

گزارش مالی سال ۱۳۹۶ :

صورت های مالی مؤسسه خیریه ابرار قائم تبریز در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

گزارش مالی سال ۱۳۹۵ :

صورت های مالی مؤسسه خیریه ابرار قائم تبریز در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵